Jdi na obsah Jdi na menu

Distanční vzdělávání

Právní východiska
 
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí ve školách jsou dána § 184a zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

 
Důvody pro omezení přítomnosti dětí ve škole:
 
1. Krizové opatření vyhlášeného podle krizového zákona
2. Nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona
3. Nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví
 
Ad 1) Dojde k vyhlášení krizového opatření podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Krizovým opatřením je podle § 2 písm. c) krizového zákona organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob, přičemž krizovou situací je podle § 2 písm. b) krizového zákona stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu, nebo
 
Ad 2) Dojde k nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Mimořádným opatřením při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku může být právě i uzavření škol (viz § 69 ve spojení s § 80 odst. 1 písm. g), resp. s § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví). Dále může jít např. o mimořádné opatření podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, nebo
 
Ad 3) Dojde k nařízení karantény. Nařídit karanténu může např. krajská hygienická stanice nebo poskytovatel zdravotních služeb.

 
Počet nepřítomných dětí
 
Povinnost mateřské školy začít poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud dojde v důsledku výše uvedeného ke znemožnění osobní přítomnosti:
více než poloviny všech dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z celé mateřské školy,
více než poloviny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, na odloučeném pracovišti mateřské školy nebo
více než poloviny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud jsou v dané třídě pouze takové děti (tj. jde o třídu pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné).
Postačuje naplnění jedné z těchto podmínek.
 
 
Povinnost vzdělávat se distančním způsobem
 
Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Pro tyto děti i nadále trvá povinnost se omlouvat, pokud se nebudou moct např. z důvodu onemocnění vzdělávání účastnit.
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí (který nepřekročí jednu polovinu dětí s povinným předškolním vzděláváním), pokračuje výuka běžným způsobem. MŠ nemá v tomto případě povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomné ve škole, např. z důvodu nemoci. S ohledem na organizační možnosti může MŠ poskytnout i těmto dětem výukové materiály.

 
Školní vzdělávací program a distanční způsob vyučování
 
Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
Je nutné přihlížet ke konkrétní situaci dítěte a také školy.
Rodičům dětí bude připravena vzdělávací nabídka na dané časové období (náměty na výukové aktivity, výtvarnou výchovu, pohybové aktivity, pracovní listy apod.) elektronicky e-mailem, dále si rodiče mohou vyzvednout materiály osobně v MŠ na místě tomu určeném = šatna dané třídy nebo se s MŠ spojí telefonicky.

 
Kontakt s dětmi a rodiči

Zajistí třídní učitelky.

 
Komunikační platforma
 
Třídní učitelky udržují pravidelný kontakt s rodiči.
Třídní učitelé poskytují průběžnou zpětnou vazbu dětem a rodičům.
 
 
 
DOPORUČENÍ PRO RODIČE PŘI DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
 
Využijte tento čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte - logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti – vázání kliček, správné držení tužky...).
Hrajte společenské hry (dbejte na dodržování pravidel, i děti se musí naučit prohrávat).
Povídejte si, vyprávějte, čtěte dětem každý den, vymýšlejte nové příběhy, hrajte sluchové hry, vymýšlejte slova od určené hlásky, rozdělujte slova na slabiky – vytleskávejte, hrajte „slovní fotbal“.
Podporujte děti v samostatnosti .
Zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, pomoc při vaření, péče o květiny, o zvířata...).
Podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, stolování...).
Zapojte se aktivně do hry dítěte (buďte společníkem při stavění, skládání, hraní  "na něco"...).
Společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se...
Povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají.